Pojištění právní ochrany podnikatelů

Podnikatelé se mohou dnes a denně setkat s mnoha nepříjemnostmi v souvislosti se svou živností. Podnikatel může podat žalobu na svého zákazníka, který např. poškodil zapůjčenou či pronajatou nějakou věc, na druhou stranu vás může zažalovat kdokoliv za nekvalitní služby nebo výrobky. Soudní výlohy jdou pak v právních sporech do desítek až stovek tisíc korun a ty může vypomoci hradit pojištění právní ochrany podnikatelů.
evropské právo
Pojištění se zajišťuje v tomto případě buď přímo pro podnikatele, tedy osobu zapsanou v obchodním rejstříku, která podniká s živnostenským oprávněním, nebo jde o fyzickou osobu, která je provozovatelem zemědělské výroby.
Pojištění je vztaženo i na osoby fyzické, které jsou s dotyčným pojistníkem v pracovněprávním vztahu, jsou tedy jeho zaměstnanci. Pojistné plnění se ovšem týká pouze doby, po kterou zaměstnanec vykonával pro pojistníka práci. Rozsah právní ochrany musí být vždy zakotven v pojistné smlouvě.
symbol zákona

Pojištění se nevztahuje na:

·         Právní spor s osobami, které jsou touto pojistnou smlouvou pojištěny. Výjimkou je pouze obhajoba právních zájmů samotného pojistníka před napadením spolupojištěnými osobami.
·         Vypořádání v souvislosti s movitými a nemovitými věcmi v případě spoluvlastnictví
·         Veškeré právní spory v souvislosti s provozováním a vlastnictvím motorového vozidla pojištěnce
·         Veškeré právní spory pojištěnců s osobami pojištěnými v různých sdruženích, nadacích, družstvech, společnostech a fondech
·         Na právní spory ohledně ochrany osobnosti z práva sociálního zabezpečení, zdravotního a sociálního pojištění, dědického práva, závazkového práva, rodinného práva, celního a finančního práva a rovněž z oblasti nekalé soutěže a duševního vlastnictví.
kladivo soudce
·         Všechny spory mezi pojištěnou osobou a pojistitelem
·         Veškeré události, které započaly a proběhly již před počátkem sjednání pojištění
·         Právní zástup, kdy jde o spor o náhradu škody třetí osobě
·         Právní zájmy pojištěnců v souvislosti se stávkami, s válečnými událostmi a škodami způsobenými nukleárními zbraněmi